Regulamin dla klientów indywidualnych


 1. Informacje wstępne

  1. Korzystanie z serwisu MOTOSEL wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Właścicielem serwisu uruchomionego pod adresami: motosel.pl i motosel.wp.pl jest PROFIT. Właścicielem domeny internetowej motosel.pl oraz marki MOTOSEL jest PROFIT. Właścicielem domeny wp.pl wraz z subdomenami jest GWP.

 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

  1. PROFIT - firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Paderewskiego 50, 43-600 Jaworzno, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 10338, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzno, o nr REGON 273421632 i nr NIP 632-114-07-07.
  2. GWP - Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł.
  3. Operatorzy Serwisu – PROFIT i GWP .
  4. MOTOSEL / Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresami: motosel.pl, i motosel.wp.pl w ramach którego Użytkownicy mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia. W treści Regulaminu nazwa MOTOSEL stosowana jest zamiennie z nazwą Serwis.
  5. Użytkownik – ogłoszeniodawca a także inny internauta korzystający z zasobów MOTOSEL
  6. Konto Użytkownika - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w MOTOSEL na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z MOTOSEL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z MOTOSEL. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest z użyciem podanych przez Użytkownika indywidualnych danych: adresu e-mail i hasła.
  7. Pojazd – pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, autobus, maszyna rolnicza, maszyna budowlana, przyczepa, naczepa, a także inny towar, pasujący do kategorii ogłoszeń dostępnych w formularzach udostępnianych w MOTOSEL.
  8. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen za korzystanie z usług świadczonych w ramach MOTOSEL.
  9. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamieszczone na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  10. Ogłoszeniodawca – Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie w ramach MOTOSEL.
  11. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z MOTOSEL.
  12. Operator płatności – firma zewnętrzna realizująca usługi płatności internetowych.

 3. Zasady ogólne

  1. Treści Ogłoszeń ustalane są samodzielnie przez Ogłoszeniodawców.
  2. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu.
  3. Jeden Pojazd może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
  4. Ogłoszenie musi zawierać informację na temat rzeczywistej ceny brutto.
  5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.
  6. Zamieszczenie Ogłoszenia winno być związane z rzeczywistym zamiarem sprzedaży Pojazdu za wskazaną w Ogłoszeniu cenę.
  7. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  8. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo i dobre obyczaje.
  9. Ogłoszenia należy zamieszczać w odpowiednich działach.
  10. Zabronione jest wprowadzanie ogłoszeń z podaniem nieprawidłowych danych kontaktowych (w tym cudzych lub nieistniejących).
  11. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów GWP i PROFIT ani praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej).
  12. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd, w szczególności poprzez nieujawnianie istotnych wad pojazdu mogących mieć znaczący wpływ na postrzeganą wartość pojazdu. Niezgodne z Regulaminem (i prawem) jest również nieinformowanie o korygowaniu wskazań licznika przebiegu Pojazdu.
  13. Niezgodne z Regulaminem jest wprowadzenie ogłoszenia zakupu / wynajmu / skupu / finansowania / ubezpieczeń lub innych produktów i usług jako oferty sprzedaży Pojazdu.
  14. Naruszenie regulaminu stanowi również wprowadzanie ogłoszeń sprzedaży pojazdów na części, pojazdów spalonych, pojazdów wycofanych z ruchu (złomowanych).
  15. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, PROFIT zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia, jednocześnie powiadamiając Użytkownika.
  16. Pobieranie treści dostępnych w ramach MOTOSEL nie może naruszać interesów Ogłoszeniodawców, GWP ani PROFIT i jeżeli stanowi formę inną niż standardowe korzystanie z portalu ogłoszeniowego wymaga zgody Profit. Jakiekolwiek masowe (w tym zautomatyzowane) i/lub systematyczne pobieranie treści dostępnych na MOTOSEL (w tym w celu dalszego ich udostępniania i/lub agregowania) bez wcześniejszego uzyskania zgody PROFIT jest zabronione.
  17. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek aktywności mających na celu dążenie do zdestabilizowania systemu, uzyskania dostępu do cudzego Konta Użytkownika.
  18. Operatorzy Serwisu ostrzegają przed możliwymi działaniami oszustów wstawiających fikcyjne ogłoszenia sprzedaży. Szczególnie należy być wyczulonym w przypadku, gdy pojazd wystawiony jest w "bardzo atrakcyjnej" cenie (znacznie poniżej cen rynkowych). Typowe działanie oszustów to wyłudzanie zaliczek (w tym na sprowadzenie pojazdu zza granicy, opłacenie firmy kurierskiej, itp.).

 4. Publikowanie ogłoszeń

  1. Do publikowania Ogłoszeń i zarządzania nimi uprawnione są:
   • Osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
   • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z publikowanym Ogłoszeniem.
  2. Dodanie ogłoszenia może zostać wykonane na dwa następujące sposoby:
   • Bez wcześniejszej rejestracji poprzez wypełnienia formularza dodawania ogłoszenia, i aktywacji Konta Użytkownika (link aktywacyjny znajduje się w mailu aktywacyjnym wysyłanym do Ogłoszeniodawcy w momencie dodania Ogłoszenia).
   • Z wcześniejszą rejestracją i po zalogowaniu do Konta Użytkownika poprzez:
    • wypełnienie formularza rejestracji konta indywidualnego
    • aktywację konta (link aktywacyjny znajduje się w mailu aktywacyjnym, wysyłanym Użytkownikowi w momencie wysłania formularza rejestracji konta)
    • zalogowanie do Konta Użytkownika
    • wypełnienie formularz dodawania ogłoszenia.
  3. Aktywacja i wybór opcji ogłoszenia
   • Wyświetlanie Ogłoszenia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pełnej należnej kwoty w systemie MOTOSEL.
   • Aktywacja polega na wykupieniu wybranego pakietu lub Ogłoszenia Standard zgodnie z Cennikiem. Użytkownik dokonuje tego w ramach Konta Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
   • Aktywacja usługi dodatkowej następuje w momencie zaksięgowania pełnej należnej kwoty w systemie MOTOSEL.
  4. Modyfikacja ogłoszenia
   • Zmiany w treści ogłoszenia Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie, po zalogowaniu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
  5. Ważność ogłoszenia
   • Ważność ogłoszenia zależna jest od wybranej opcji (zgodnie z Cennikiem)
  6. Przedłużanie ogłoszenia.
   • Ważność ogłoszenia może być w razie potrzeby przedłużona. Dokonuje się tego w sposób analogiczny do aktywacji ogłoszenia.
  7. Usuwanie ogłoszenia
   • Ogłoszenie można usunąć w dowolnym momencie z pośrednictwem Konta Użytkownika z wykorzystaniem, funkcjonalności Serwisu.
   • Usunięcie Ogłoszenia przed końcem jego ważności nie jest podstawą żądań do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
   • Ogłoszenia, których aktywność wygasła ponad 3 miesiące temu, będą automatycznie trwale usuwane z systemu MOTOSEL przez mechanizmy serwisu (ich późniejsza aktywacja może nie być już możliwa).
   • Ogłoszenia nie aktywowane przez Użytkownika będą automatycznie trwale usuwane z systemu MOTOSEL po upływie 7 dni od ich wprowadzenia.
   • Aby usunąć Ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz na adres e-mail: kontakt@motosel.pl
  8. Promowanie Ogłoszeń
   • Użytkownik może promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie MOTOSEL jedną lub więcej spośród płatnych usług promowania ogłoszeń, zgodnie z Cennikiem.
   • Usługi promowania ogłoszeń świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez określoną ilość dni odpowiednio wskazanych przez Użytkownika zgodnie z cennikiem.
   • Promowanie Ogłoszeń polega na wyróżnianiu ich na liście Ogłoszeń poprzez zastosowanie innego koloru tła niż w Ogłoszeniach niepromowanych. Dodatkowo Ogłoszenia promowane oznaczone są symbolem gwiazdki. Promowane Ogłoszenia pojawiają się dodatkowo w dedykowanej sekcji w szczegółach niepromowanych Ogłoszeń.

 5. Kontakt Użytkowników z Ogłoszeniodawcą

  1. Ogłoszeniodawca w treści ogłoszenia podaje dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail.
  2. Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z Ogłoszeniodawcą telefonicznie, lub poprzez formularz kontaktu.
  3. Wysłanie formularza kontaktu skutkuje wysłaniem wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę.
  4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszenia kupowanego Pojazdu, a także archiwizować treść korespondencji związanej z procesem zakupu, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach rękojmi / reklamacji. PROFIT udostępnia Użytkownikom dane innych Użytkowników jedynie na zasadach przewidzianych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy w celach innych niż związanych z zakupem Pojazdu. W szczególności zabronione jest:
   • wykorzystywanie formularza kontaktu do rozsyłania spamu,
   • masowe rozsyłanie reklam skupu samochodów,
   • wysyłanie linków do serwisów z treściami niebezpiecznymi (wirusy/trojany),
   • wysyłanie linków do serwisów konkurencyjnych do MOTOSEL,
   • wysyłanie treści obraźliwych i innych nie dotyczących Ogłoszenia.

 6. Reguły odpowiedzialności

  1. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za działania Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, zgodność z przepisami prawa oraz rzetelność publikowanych przez nich treści.
  2. PROFIT zastrzega sobie prawo modyfikacji treści Ogłoszeń w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem (o fakcie tym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę).
  3. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie zapisów Regulaminu.
  4. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  5. Rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika może skutkować usunięciem Ogłoszenia oraz zawieszeniem dostępu do usług MOTOSEL dla Użytkownika.
  6. PROFIT zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia gdy łamie ono Regulamin, w szczególności:
   • Zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,
   • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   • szkodzące Operatorom Serwisu lub innym podmiotom,
   • zawierające linki i adresy stron internetowych portali konkurencyjnych,
   • wprowadzające w błąd.
  7. Operatorzy Serwisu nie odpowiadają za:
   • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
   • realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   • czasowy brak dostępu do MOTOSEL związany z działaniem systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatorów, lub w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi i związanymi z rozwojem serwisu.
   • mniejsze od oczekiwanego przez Użytkownika zainteresowanie przedmiotem Ogłoszenia,
   • działanie siły wyższej.
  8. Wszystkie elementy serwisu MOTOSEL, w tym elementy graficzne, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych MOTOSEL stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatorów Serwisu, Ogłoszeniodawców lub podmiotów trzecich i w związku z tym podlegają ustawowej ochronie prawnej. Przepisy prawa to w szczególności ustawy i rozporządzenia dotyczące autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych.

 7. Cennik

  1. Użytkownik w ramach MOTOSEL ma możliwość dodania płatnego ogłoszenia na zasadach opisanych poniżej
  2. Ogłoszenie Standard: 12,30 zł brutto – czas trwania 30 dni
  3. Promowanie Ogłoszenia: 35,67 zł brutto – czas trwania 30 dni
  4. Pakiet Gold (Ogłoszenie Standard + Promowanie Ogłoszenia): 47,97 zł brutto – czas trwania 30 dni

 8. Dane osobowe (Polityka Prywatności)

  1. PROFIT gromadzi i przetwarza dane podawane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.
  2. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe. Informacje te udostępniane są przez Użytkownika na jego własną odpowiedzialność. PROFT może w ramach systemu MOTOSEL przechowywać informacje niezbędne do umożliwienia: zawarcia transakcji między Użytkownikiem kupującym a Ogłoszeniodawcą, przesyłania wiadomości między Użytkownikami, dokonywania płatności za usługi dostępne w ramach MOTOSEL, generowania dokumentów księgowych.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
  4. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 Użytkownik może wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez PROFIT na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
  5. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres: Profit 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 50 lub na adres e-mail: kontakt@motosel.pl
  6. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma PROFIT Agnieszka Walendzik z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 50. Podany e-mail może być wykorzystywany w celu wysyłania informacji handlowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
  7. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez PROFIT i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez PROFIT. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie PROFIT.
  8. Użytkownik, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zrozumienie jego treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.
  9. Płatności. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z usług płatnych, podanie danych osobowych związanych z płatnością jest wymagane. Dane te są zapisywane w ramach Konta Użytkownika oraz przekazywane do Operatora Płatności w celu realizacji procesu płatności.
  10. Obsługa Użytkownika. PROFIT może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w związku z obsługą komunikacji w zakresie: udzielania porad odnośnie obsługi Serwisu, procedur reklamacyjnych, innych form kontaktu Użytkowników z biurem obsługi.
  11. Dane techniczne. Operatorzy Serwisu są uprawnieni do gromadzenia danych technicznych przekazywanych przez przeglądarki internetowe (np.: adresy url, adres IP, parametry oprogramowania) w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Operatorzy Serwisu są uprawnieni do uzupełniania posiadanych danych o dane pozyskane od podmiotów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  12. Cookies. Cookies (ciasteczka) są to informacje, które serwer zapisuje w ramach urządzenia służącego do przeglądania Serwisu (komputera/tabletu/telefony itd.). Cookies umożliwiają utrzymanie „sesji” w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony). Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność Serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w schowku. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie badać poziom popularności Serwisu (np. liczbę odwiedzających).
  13. Cookies w jakikolwiek sposób nie uszkadzają systemu Twojego urządzenia.
   Jeżeli chcesz wyłączyć obsługę cookies – wszystkie popularne przeglądarki posiadają taką opcję. W takim przypadku należy się jednak liczyć z ograniczeniami funkcjonalności Serwisu.
  14. Operatorzy Serwisu mogą umożliwić współpracującym podmiotom, takim jak sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem technologii cookies w ramach MOTOSEL. Dane te podlegają zasadom polityk prywatności obowiązującym w tych podmiotach.
  15. Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
   • Zapewnienie realizacji funkcji Serwisu
   • Tworzenia i użytkowania Kont Użytkowników oraz zapewniania możliwości kontaktu Użytkowników ze sobą.
   • Kontaktu z Użytkownikami w zakresie obsługi klienta, reklamacji, realizacji usług, dozwolonych działań promocyjnych i reklamowych, w szczególności poprzez e-mail, telefon.
   • Monitorowania aktywności Użytkowników, np. w celu eliminacji błędów systemu, zwalczaniu oszustw, nadużyć, ataków hackerskich oraz egzekwowania przestrzegania Regulaminu
   • Przeprowadzania badań, analiz i testów w celu ulepszania wydajności i jakości systemu oraz rozwoju usług
   • Dopasowania serwisu i doświadczeń Użytkownika, w tym w zakresie reklam, w ramach ustawień serwisu i systemów zewnętrznych.
  16. Zgromadzone dane mogą być udostępniane
   • Innym serwisom internetowym prowadzonym przez Operatorów Serwisu
   • Partnerom Operatorów Serwisu w przypadku, gdy udzielają wsparcia w zakresie realizowany w Serwisie usług. Podmioty te nie są upoważniane do niezależnego wykorzystania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają zasadom niniejszej Polityki Prywatności.
  17. Podmioty współpracujące z Operatorami Serwisu, zaufani partnerzy oraz usługodawcy zewnętrzni zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatorów Serwisu regułami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
  18. PROFIT szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich.
  19. PROFIT stosuje odpowiednie środki (techniczne i organizacyjne) oraz procedury bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, zgodnie z obowiązującymi normami.

 9. Faktury

  1. Faktury udostępniane są Użytkownikom wyłącznie w ramach Konta Użytkownika (po zalogowaniu). Użytkownik ma możliwość pobrania faktur do własnego systemu informatycznego. Faktury VAT nie są wysyłane w wiadomościach e-mail.
  2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
  4. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w Koncie Użytkownika przez okres 6 lat od ich wystawienia.

 10. Kontakt z biurem obsługi w sprawie własnych Ogłoszeń

  1. Kontaktując się mailowo w sprawie dodanego przez siebie Ogłoszenia Użytkownik powinien wysyłać wiadomości elektroniczne z adresu e-mail stanowiącego login Konta Użytkownika.
  2. Kontaktując się telefonicznie w sprawie dodanego przez siebie Ogłoszenia Użytkownik powinien wykonać połączenie z numeru telefonu podanego w treści Ogłoszenia.

 11. Wymagania techniczne

  1. Połączenie z siecią internet,
  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
  3. Konto poczty e-mail (wymagane dla niektórych usług)

 12. Reklamacje

  1. Użytkownik ma możliwość zgłaszania reklamacji w terminie do 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia, lub dnia w którym emisja miała się zakończyć (zgodnie z okresem ważności opisanym w Cenniku).
  2. Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości z adresu email stanowiącego login do Konta Użytkownika na adres e-mail: kontakt@motosel.pl lub listem poleconym na adres PROFIT, z dopiskiem MOTOSEL.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, w tym adres e-mail będący loginem Konta Użytkownika, dane pozwalające zidentyfikować Ogłoszenie oraz szczegółowy opis przyczyn zgłaszania reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia kompletu informacji niezbędnych do przeanalizowania reklamacji. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.
  5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym wyżej terminie, PROFIT poda Użytkownikowi przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
  6. W przypadku niekompletności przekazanych informacji, PROFIT skontaktuje się z Użytkownikiem wskazując listę elementów do uzupełnienia. Brakujące dane powinny być dostarczone przez Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Brak możliwości identyfikacji przez PROFIT Ogłoszenia lub Użytkownika może sprawić, że reklamacja nie będzie rozpatrywana (w takim przypadku PROFIT poinformuje Użytkownika o tym fakcie).
  7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji PROFIT poinformuje Użytkownika drogą mailową.

 13. Zmiany Regulaminu

  1. PROFIT zastrzega sobie wprowadzenie zmian w Regulaminie, w tym w cenniku.
  2. O zmianach i terminach wejścia tych zmian PROFIT poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich publikacji na stronie MOTOSEL oraz poinformowania Użytkowników drogą elektroniczną. Ewentualne zmiany cennika wchodzić będą jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty publikacji zmian. Usługi wykupione przed wejściem w życie nowego cennika będą świadczone na wcześniejszych zasadach.
  4. Za akceptację regulaminu uważa się zlecenie przez Ogłoszeniodawcę wykonania usługi.
  5. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta lub opuszczenia stron Serwisu.

 14. Postanowienia końcowe

  1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jako Użytkownik i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach MOTOSEL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  4. Jeżeli którykolwiek zapis Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe zapisy pozostają w mocy.
  5. Regulamin dostępny jest dla Użytkowników na stronie internetowej MOTOSEL pod adresem motosel.wp.pl/static/regulamin
  6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2017-02-20


Kontakt

ul. Paderewskiego 50, 43-600 Jaworzno
Email:kontakt@motosel.pl
Tel.: 32 745 35 55