Regulamin dla klientów biznesowych


 1. Informacje wstępne

  1. Korzystanie z serwisu MOTOSEL wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Właścicielem serwisu uruchomionego pod adresami: motosel.pl i motosel.wp.pl jest PROFIT. Właścicielem domeny internetowej motosel.pl oraz marki MOTOSEL jest PROFIT. Właścicielem domeny wp.pl wraz z subdomenami jest GWP.

 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

  1. PROFIT - firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Paderewskiego 50, 43-600 Jaworzno, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 10338, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzno, o nr REGON 273421632 i nr NIP 632-114-07-07.
  2. GWP - Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł.
  3. Operatorzy Serwisu – PROFIT i GWP .
  4. MOTOSEL / Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresami motosel.pl i motosel.wp.pl, w ramach którego Użytkownicy mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia. W treści Regulaminu nazwa MOTOSEL stosowana jest zamiennie z nazwą Serwis.
  5. Użytkownik – Dealer a także inny internauta korzystający z zasobów MOTOSEL
  6. Dealer - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu Pojazdami, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej musi mieć prawo działać w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentuje (możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań).
  7. Konto Użytkownika Indywidualnego - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w MOTOSEL na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z MOTOSEL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z MOTOSEL. Dostęp do Konta Użytkownika Indywidualnego możliwy jest z użyciem podanych przez Użytkownika indywidualnych danych: adresu e-mail i hasła. Konto to uprawnia do dodawania ogłoszeń jako osoba prywatna
  8. Konto Dealera - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w MOTOSEL na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z MOTOSEL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z MOTOSEL. Dostęp do Konta Dealera możliwy jest z użyciem podanych przez Dealera indywidualnych danych: adresu email i hasła. Konto to uprawnia do dodawania ogłoszeń jako klient biznesowy (autokomis/dealer).
  9. Pojazd – pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, autobus, maszyna rolnicza, maszyna budowlana, przyczepa, naczepa, a także inny towar, pasujący do kategorii ogłoszeń dostępnych w formularzach udostępnianych w MOTOSEL.
  10. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen za korzystanie z usług świadczonych w ramach MOTOSEL.
  11. Ogłoszenie – sporządzone przez Dealera ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamieszczone na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  12. Ogłoszeniodawca – Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie w ramach MOTOSEL.
  13. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z MOTOSEL.
  14. Operator płatności – firma zewnętrzna realizująca usługi płatności internetowych.

 3. Zasady ogólne

  1. Utworzenie Konta Dealera połączone jest z utworzeniem Konta Użytkownika Indywidualnego. Z Konta Użytkownika Indywidualnego korzysta się na zasadach opisanych w regulaminie konta indywidualnego. Korzystanie z Konta Indywidualnego wiąże się z akceptacją regulaminu Konta Indywidualnego.
  2. Treści Ogłoszeń ustalane są samodzielnie przez Dealera.
  3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu.
  4. Jeden Pojazd może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
  5. Ogłoszenie musi zawierać informację na temat rzeczywistej ceny brutto.
  6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.
  7. Zamieszczenie Ogłoszenia winno być związane z rzeczywistym zamiarem sprzedaży Pojazdu za wskazaną w Ogłoszeniu cenę.
  8. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo i dobre obyczaje.
  10. Ogłoszenia należy zamieszczać w odpowiednich działach.
  11. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów GWP i PROFIT ani praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej).
  12. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd, w szczególności poprzez nieujawnianie istotnych wad pojazdu mogących mieć znaczący wpływ na postrzeganą wartość pojazdu. Niezgodne z Regulaminem (i prawem) jest również nieinformowanie o korygowaniu wskazań licznika przebiegu Pojazdu.
  13. Niezgodne z Regulaminem jest wprowadzenie ogłoszenia zakupu / wynajmu / skupu / finansowania / ubezpieczeń lub innych produktów i usług jako oferty sprzedaży Pojazdu.
  14. Naruszenie regulaminu stanowi również wprowadzanie ogłoszeń sprzedaży pojazdów na części, pojazdów spalonych, pojazdów wycofanych z ruchu (złomowanych).
  15. Niezgodne z regulaminem jest również wprowadzenie Ogłoszenia z istotnie zaniżoną ceną, manipulującego słowami kluczowymi, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera.
  16. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, PROFIT zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia, jednocześnie powiadamiając Dealera. Dealerowi nie przysługuje w takim przypadku odszkodowanie.
  17. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek aktywności mających na celu dążenie do zdestabilizowania systemu, uzyskania dostępu do cudzego konta (Konta Użytkownika Indywidualnego / Konta Dealera).

 4. Dostęp do konta

  1. Aby zarejestrować Konto Dealera należy:
   • Wypełnić formularz rejestracji konta firmowego
   • Aktywować Konto Dealera
  2. PROFIT zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zgłoszeniowych i ewentualnego odmówienia rejestracji konta w przypadku pojawienia się zastrzeżeń.
  3. Jeden Dealer może utworzyć dodatkowe Konto Dealera po uzyskaniu zgody PROFIT
  4. Dealer ma możliwość korzystania z Konta Użytkownika Indywidualnego oraz z Konta Dealera.
  5. Istnieje możliwość wygodnego przełączania się między tymi kontami za pomocą linków w menu głównym.

 5. Aktywacja Konta Dealera

  1. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym.
  2. Na adres firmowy (adres z danych do faktury) wysyłamy list ze specjalnym kodem weryfikacyjnym.
  3. Aktywacja konta jest dwuetapowa:
   • W pierwszym etapie należy kliknąć w link aktywacyjny wysłany w mailu aktywacyjnym (tą metodą weryfikujemy poprawność adresu e-mail).
   • W drugim etapie weryfikujemy poprawność danych firmowych. Polega to na tym, że kod aktywacyjny wysłany w liście aktywacyjnym, należy wprowadzić w specjalnym formularzu po zalogowaniu do Konta Dealera.
  4. Do momentu pełnej aktywacji, dodawanie ogłoszeń w Koncie Dealera nie jest możliwe.

 6. Publikowanie ogłoszeń

  1. Dodanie ogłoszenia
   • Dealer ma możliwość dodania Ogłoszenia zarówno za pośrednictwem Konta Użytkownika Indywidualnego jak i Konta Dealera.
   • Dodawanie Ogłoszenia w ramach Konta Użytkownika Indywidualnego dokonywane jest na zasadach opisanych w regulaminie klientów indywidualnych (w tym zgodnie z zawartym tam cennikiem).
   • Dodanie Ogłoszenia w ramach Konta Dealera możliwe jest po zalogowaniu do aktywnego Konta Dealera. Aby dodać ogłoszenie należy wypełnić formularz dodawania ogłoszenia.
  2. Aktywacja/dezaktywacja Ogłoszeń i usług dodatkowych
   • Dealer ma możliwość aktywacji/dezaktywacji Ogłoszenia w dowolnym momencie, po zalogowaniu do Konta Dealera.
   • Ogłoszenie można aktywować od razu na etapie jego dodawania (wybierając odpowiednią opcję w formularzu dodawania Ogłoszenia).
   • Nieaktywne ogłoszenie można aktywować przenosząc je z kosza lub sekcji ‘nieaktywne’ do sekcji ‘aktywne’.
   • Wystawianie Ogłoszeń i zakup usług dodatkowych wiąże się z opłatą zgodnie z Cennikiem.
   • W związku z mechanizmami keszowania, zmiany dokonywane w ogłoszeniu, uruchomienie promowania oraz rozpoczęcie wyświetlania, mogą być widoczne w serwisie z pewnym opóźnieniem od momentu aktywacji.
  3. Modyfikacja Ogłoszenia
   • Zmiany w treści Ogłoszenia można dokonać w dowolnym momencie, po zalogowaniu do Konta Dealera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
  4. Ważność Ogłoszenia
   • Ogłoszenia są ważne od momentu ich aktywacji do momentu dezaktywacji.
   • W przypadku braku dokonania terminowej płatności za poprzedni okres rozliczeniowy, aktywne Ogłoszenia i usługi dodatkowe są dezaktywowane automatycznie.
  5. Dezaktywacja/usuwanie ogłoszenia
   • Ogłoszenie można dezaktywować/usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Dealera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
   • Dezaktywacja polega na przeniesieniu Ogłoszenia do sekcji ‘ukryte’.
   • Usunięcie Ogłoszenia polega na przeniesieniu Ogłoszenia do sekcji ‘kosz’.
   • Ogłoszenia, przeniesione do kosza ponad 3 miesiące temu, mogą być automatycznie trwale usuwane z systemu MOTOSEL przez mechanizmy serwisu (ich późniejsza aktywacja może nie być już możliwa).
  6. Promowanie Ogłoszeń
   • Użytkownik może promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie MOTOSEL jedną lub więcej spośród płatnych usług promowania ogłoszeń, zgodnie z Cennikiem.
   • Usługi promowania ogłoszeń świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają do momentu ich dezaktywacji.
   • Promowanie Ogłoszeń polega na wyróżnianiu ich na liście Ogłoszeń poprzez zastosowanie innego koloru tła niż w Ogłoszeniach niepromowanych. Dodatkowo Ogłoszenia promowane oznaczone są symbolem gwiazdki. Promowane Ogłoszenia pojawiają się dodatkowo w dedykowanej sekcji w szczegółach niepromowanych Ogłoszeń.
   • Promowanie Ogłoszenia można aktywować i dezaktywować w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Dealera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
   • Promowanie jest dezaktywowane automatycznie w momencie dezaktywacji/usunięcia promowanego Ogłoszenia.

 7. Logo

  1. Za pośrednictwem Konta Dealera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Dealer ma możliwość zamieszczenie logotypu, stanowiącego oznaczenie podmiotu na który zarejestrowane jest Konto Dealera.
  2. Dodając logo Dealer oświadcza, że posiada prawa autorskie do jego wykorzystania
  3. Niedozwolone jest posługiwanie się logotypem innych firm, zamieszczanie w logo treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, wprowadzających w błąd.
  4. Niedozwolone jest stosowanie logo łudząco podobnego do logotypów zarejestrowanych znaków towarowych innych podmiotów oraz inne działania będące przejawem nieuczciwej konkurencji.
  5. Naruszenie powyższych zasad może skutkować usunięciem logotypu, a nawet stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

 8. Zdjęcia handlowców

  1. Za pośrednictwem Konta Dealera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Dealer ma możliwość dodawania wizerunków handlowców. Istnieje również możliwość przypisania danego handlowca do poszczególnych Ogłoszeń.
  2. Jako wizerunków handlowców używać można wyłącznie zdjęć lub grafik przedstawiających osoby faktycznie zajmujące się obsługą danych Pojazdów w celu podniesienia wiarygodności firmy i budowania wizerunku Dealera jako profesjonalnego sprzedawcy Pojazdów.
  3. Niedozwolone jest wstawianie jako zdjęć handlowców komunikatów i grafik reklamowych, numerów telefonów, adresów email, treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub wprowadzających w błąd.
  4. Dodając wizerunki Dealer oświadcza, że posiada zgodę handlowców na ich prezentację oraz prawa autorskie do ich publikacji.
  5. Naruszenie powyższych zasad może skutkować usunięciem zdjęcia, a nawet stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

 9. Kontakt Użytkowników z Dealerem

  1. Dealer w treści ogłoszenia podaje dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail.
  2. Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z Dealerem telefonicznie, lub poprzez formularz kontaktu.
  3. Wysłanie formularza kontaktu skutkuje wysłaniem wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Dealera.
  4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszenia kupowanego Pojazdu, a także archiwizować treść korespondencji związanej z procesem zakupu, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach rękojmi / reklamacji. PROFIT udostępnia Użytkownikom dane innych Użytkowników jedynie na zasadach przewidzianych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych Dealera w celach innych niż związanych z zakupem Pojazdu. W szczególności zabronione jest:
   • wykorzystywanie formularza kontaktu do rozsyłania spamu,
   • masowe rozsyłanie reklam skupu samochodów,
   • wysyłanie linków do serwisów z treściami niebezpiecznymi (wirusy/trojany),
   • wysyłanie linków do serwisów konkurencyjnych do MOTOSEL,
   • wysyłanie treści obraźliwych i innych nie dotyczących Ogłoszenia.

 10. Reguły odpowiedzialności

  1. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za działania Dealerów, w szczególności za prawdziwość, zgodność z przepisami prawa oraz rzetelność publikowanych przez nich treści.
  2. PROFIT zastrzega sobie prawo modyfikacji treści Ogłoszeń w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem (o fakcie tym niezwłocznie poinformuje Dealera).
  3. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za zdolność kupujących do realizacji transakcji.
  4. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie zapisów Regulaminu.
  5. Operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  6. Rażące naruszenie Regulaminu przez Dealera może skutkować usunięciem Ogłoszenia, a nawet zawieszeniem Dealerowi dostępu do usług MOTOSEL.
  7. PROFIT zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia gdy łamie ono Regulamin, w szczególności:
   • Zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,
   • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   • szkodzące Operatorom Serwisu lub innym podmiotom,
   • zawierające linki i adresy stron internetowych portali konkurencyjnych,
   • wprowadzające w błąd.
  8. Operatorzy Serwisu nie odpowiadają za:
   • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
   • realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   • czasowy brak dostępu do MOTOSEL związany z działaniem systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatorów, lub w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi i związanymi z rozwojem serwisu.
   • mniejsze od oczekiwanego przez Dealera zainteresowanie przedmiotem Ogłoszenia,
   • działanie siły wyższej.
  9. Wszystkie elementy serwisu MOTOSEL, w tym elementy graficzne, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych MOTOSEL stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatorów Serwisu, Dealerów lub podmiotów trzecich i w związku z tym podlegają ustawowej ochronie prawnej. Przepisy prawa to w szczególności ustawy i rozporządzenia dotyczące autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych.

 11. Cennik

  1. Dealer w ramach MOTOSEL ma możliwość dodania Ogłoszeń na zasadach opisanych poniżej
  2. Opłaty za wystawienie Ogłoszeń (Ogłoszenia aktywne) oraz usługi dodatkowe naliczane są sekundowo.
  3. Cena za wystawienie Ogłoszenia:
   • Do dnia 2017-09-30 (włącznie): 0 zł.
   • Od dnia 2017-09-30: 3,5 zł netto (4,305 zł brutto) za 14 dni (naliczane sekundowo).
  4. Cena za promowanie Ogłoszenia: 10 zł netto za dzień (naliczane sekundowo)
  5. Minimalna opłata za usługę promowania Ogłoszenia (od momentu jej aktywacji do dezaktywacji) wynosi 1 zł netto.
  6. Minimalna opłata za wyświetlanie Ogłoszenia (od momentu jego aktywacji do dezaktywacji/usunięcia) obowiązująca po dniu 2017-09-30 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto). Oznacza to, że jeśli sprzedasz Pojazd (usuniesz Ogłoszenie) po 1 dniu od aktywacji zapłacisz 1 zł netto, a jeśli sprzedasz po 5 dniach zapłacisz 1,25 zł netto.
  7. Opłaty za każde wystawienie ogłoszenia wyliczane są z dokładnością do 1 gr netto.
  8. Ogłoszenia aktywne w chwili końca okresu rozliczeniowego są automatycznie dezaktywowane w danym okresie rozliczeniowym i aktywowane na nowy okres rozliczeniowy.
  9. Faktury VAT wystawiane są w cyklu miesięcznym z 14 dniowym terminem płatności.
  10. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem działu obsługi MOTOSEL.

 12. Dane osobowe (Polityka Prywatności)

  1. PROFIT gromadzi i przetwarza dane podawane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.
  2. Dealer zamieszczając Ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe. Istnieje również możliwość podawania danych kontaktowych (dane osobowe) handlowców odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych Ogłoszeń. Informacje te udostępniane są przez Dealera na jego własną odpowiedzialność. PROFT może w ramach systemu MOTOSEL przechowywać informacje niezbędne do umożliwienia: zawarcia transakcji między Użytkownikiem kupującym a Dealerem, przesyłania wiadomości między Użytkownikami, dokonywania płatności za usługi dostępne w ramach MOTOSEL, generowania dokumentów księgowych.
  3. Dealer ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
  4. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 Dealer może wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez PROFIT na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
  5. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres: Profit 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 50 lub na adres e-mail: kontakt@motosel.pl
  6. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma PROFIT Agnieszka Walendzik z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 50. Podany e-mail może być wykorzystywany w celu wysyłania informacji handlowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
  7. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez PROFIT i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez PROFIT. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie PROFIT.
  8. Dealer, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zrozumienie jego treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.
  9. Obsługa Użytkownika. PROFIT może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w związku z obsługą komunikacji w zakresie: udzielania porad odnośnie obsługi Serwisu, procedur reklamacyjnych, innych form kontaktu Użytkowników z biurem obsługi.
  10. Dane techniczne. Operatorzy Serwisu są uprawnieni do gromadzenia danych technicznych przekazywanych przez przeglądarki internetowe (np.: adresy url, adres IP, parametry oprogramowania) w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Operatorzy Serwisu są uprawnieni do uzupełniania posiadanych danych o dane pozyskane od podmiotów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Cookies. Cookies (ciasteczka) są to informacje, które serwer zapisuje w ramach urządzenia służącego do przeglądania Serwisu (komputera/tabletu/telefony itd.). Cookies umożliwiają utrzymanie „sesji” w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony). Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność Serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w schowku. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie badać poziom popularności Serwisu (np. liczbę odwiedzających).
   Cookies w jakikolwiek sposób nie uszkadzają systemu Twojego urządzenia.
   Jeżeli chcesz wyłączyć obsługę cookies – wszystkie popularne przeglądarki posiadają taką opcję. W takim przypadku należy się jednak liczyć z ograniczeniami funkcjonalności Serwisu.
  12. Operatorzy Serwisu mogą umożliwić współpracującym podmiotom, takim jak sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem technologii cookies w ramach MOTOSEL. Dane te podlegają zasadom polityk prywatności obowiązującym w tych podmiotach.
  13. Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
   • Zapewnienie realizacji funkcji Serwisu
   • Tworzenia i użytkowania Kont Użytkowników oraz zapewniania możliwości kontaktu Użytkowników ze sobą.
   • Kontaktu z Użytkownikami w zakresie obsługi klienta, reklamacji, realizacji usług, dozwolonych działań promocyjnych i reklamowych, w szczególności poprzez e-mail, telefon.
   • Monitorowania aktywności Użytkowników, np. w celu eliminacji błędów systemu, zwalczaniu oszustw, nadużyć, ataków hackerskich oraz egzekwowania przestrzegania Regulaminu
   • Przeprowadzania badań, analiz i testów w celu ulepszania wydajności i jakości systemu oraz rozwoju usług
   • Dopasowania serwisu i doświadczeń Użytkownika, w tym w zakresie reklam, w ramach ustawień serwisu i systemów zewnętrznych.
  14. Zgromadzone dane mogą być udostępniane
   • i. Innym serwisom internetowym prowadzonym przez Operatorów Serwisu
   • Partnerom Operatorów Serwisu w przypadku, gdy udzielają wsparcia w zakresie realizowany w Serwisie usług. Podmioty te nie są upoważniane do niezależnego wykorzystania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają zasadom niniejszej Polityki Prywatności.
  15. Podmioty współpracujące z Operatorami Serwisu, zaufani partnerzy oraz usługodawcy zewnętrzni zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatorów Serwisu regułami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
  16. PROFIT szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich.
  17. PROFIT stosuje odpowiednie środki (techniczne i organizacyjne) oraz procedury bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, zgodnie z obowiązującymi normami.

 13. Faktury

  1. Faktury udostępniane są Dealerom wyłącznie w ramach Konta Dealera (po zalogowaniu). Dealer ma możliwość pobrania faktur do własnego systemu informatycznego. Faktury VAT nie są wysyłane w wiadomościach e-mail..
  2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie
  3. Dealer jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
  4. Dealer zobowiązany jest do przechowywania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w Koncie Dealera przez okres 6 lat od ich wystawienia.

 14. Wymagania techniczne

  1. Połączenie z siecią internet.
  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
  3. Konto poczty e-mail.

 15. Reklamacje

  1. Dealer ma możliwość zgłaszania reklamacji w terminie do 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.
  2. Reklamacje można zgłaszać mailowo kontakt@motosel.pl lub listem poleconym z dopiskiem MOTOSEL z adresu email stanowiącego login do Konta Dealera.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, w tym adres e-mail będący loginem Konta Dealera, dane pozwalające zidentyfikować Ogłoszenie oraz szczegółowy opis przyczyn zgłaszania reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia kompletu informacji niezbędnych do przeanalizowania problemu.
  5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym wyżej terminie, PROFIT poda Użytkownikowi przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
  6. W przypadku niekompletności przekazanych informacji, PROFIT skontaktuje się z Użytkownikiem wskazując listę elementów do uzupełnienia. Brakujące dane powinny być dostarczone przez Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Brak możliwości identyfikacji przez PROFIT Ogłoszenia lub Użytkownika może sprawić, że reklamacja nie będzie rozpatrywana (w takim przypadku PROFIT poinformuje Dealera o tym fakcie).
  7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji PROFIT poinformuje Użytkownika drogą mailową.

 16. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

  1. Świadczenie usług w ramach MOTOSEL ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  2. Aby wypowiedzieć umowę Dealer powinien przesłać skan stosownego pisma na adres dealer@motosel.pl
  3. PROFIT zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z Dealerem w trybie natychmiastowym w przypadku nie przestrzegania przez Dealera Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia umowy w tym trybie, Dealer może dokonać ponownej rejestracji dopiero po uzyskaniu dodatkowej specjalnej zgody od PROFIT.

 17. Zmiany Regulaminu

  1. PROFIT zastrzega sobie wprowadzenie zmian w Regulaminie, w tym w cenniku.
  2. O zmianach i terminach wejścia tych zmian PROFIT poinformuje Dealerów drogą elektroniczną.
  3. W ewentualnym przypadku zmiany cennika, i braku logowania Dealera do Konta Dealera w terminie od opublikowania zmian do ich wejścia w życie, PROFIT dezaktywuje Ogłoszenia i usługi promowania, w dniu wejścia w życie nowego cennika (w celu ochrony Dealera przed wzrostem kosztów).
  4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich publikacji na stronie MOTOSEL oraz poinformowania Dealerów drogą elektroniczną. Ewentualne zmiany cennika wchodzić będą jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty publikacji zmian.
  5. Przy pierwszym logowaniu do Konta Dealera Dealer zostanie powiadomiony o zmianach i poproszony o akceptację nowej treści regulaminu.
  6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer powinien wysłać skan stosownego pisma na adres dealer@motosel.pl – umowa zostanie rozwiązana po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Niezależnie od tego Dealer ma w każdej chwili możliwość dezaktywacji Ogłoszeń i usługi promowania – co automatycznie wiąże się z zaprzestaniem naliczania opłat związanych z tymi usługami.

 18. Postanowienia końcowe

  1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  2. szelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach MOTOSEL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Jeżeli którykolwiek zapis Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe zapisy pozostają w mocy.
  4. Regulamin dostępny jest dla Użytkowników na stronie internetowej MOTOSEL pod adresem motosel.wp.pl/static/regulamin-dealer
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2017-02-20Kontakt

ul. Paderewskiego 50, 43-600 Jaworzno
Email:kontakt@motosel.pl
Tel.: 32 745 35 55